Villkor

Allmänna villkor

Allmänna avtalsvillkor

§1 Hyrestagarens skyldighet att betala och återlämna hyresföremålet

Hyrestagaren (HT) är skyldig att ersätta uthyrarens (UH) utgifter för inköp av hyresföremålet och genomförandet av detta avtal, inklusive UH:s beräknade vinst. Efter att hyresavtalet upphört ska HT utan dröjsmål och på HT:s risk och bekostnad återlämna hyresföremålet till UH (se §19).

§ 2 Byte av hyresföremål

1. Önskar HT byta ut hyresföremålet eller del därav, ska HT ansöka om byte hos UH minst fyra (4) veckor i förväg. I ansökan ska utförligt anges vilka föremål som önskas bytas ut och vilken köpeskilling UH ska erlägga för de nya föremålen. UH avgör på affärsmässiga grunder om bytet ska godkännas. Vid ansökan om byte av hyresföremål kan UH komma att ta en ny kreditupplysning på HT.

2. Godkänner UH det önskade bytet ska UH till HT sända en ansökan om ändring av hyresavtalet, vari den nya hyrestiden och den nya hyran nns angivna. Önskar HT teckna avtal på föreliggande villkor ska HT skicka in den undertecknade ansökningsblanketten till UH tillsammans med fakturan på det nya hyresföremålet. Denna faktura ska vara ställd till UH. För det fall UH accepterar ändringsansökan kommer de nya villkoren börja tillämpas vid ingången av den första hyresperioden efter bytet.

3. Så snart HT har erhållit det nya hyresföremålet ska HT till UH lämna tillbaka det hyresföremål som bytts ut. För retur gäller reglerna i § 19.3 till 19.5.4. Dessa allmänna avtalsvillkor ska tillämpas även avseende utbytet av hyresföremålet och det ändrade hyresavtalet.

§ 3 HT:s rätt till förtida uppsägning av hyresavtal som löper 36 respektive 42 månader, slutbetalning samt reglering av överskott1. HT:s förtida uppsägning (se sid 1) måste ske skriftligen och senast tre (3) månader innan önskat avslutsdatum. Uppsägningen träder i kraft endast om slutbetalning har skett och hyresföremålet återlämnats till UH vid hyrestidens slut. Se § 19, punkterna 3-5, § 17, punkterna 2-3 för bestämmelser om retur. Om hyresföremålet har blivit utbytt under hyrestidens gång beräknas tidigast möjliga avslutsdag enligt den nya avtalstid som gäller på grund av bytet.

HT har rätt att visa att de kostnader UH sparar genom den förtida uppsägningen är högre än den angivna procentsatsen.2. Om det förtida upphörandet resulterar i att UH erhåller ett överskott större än vad UH skulle ha erhållit sig vid upphörande av avtalet vid den ordinarie avtalstidens slut ska mellanskillnaden återbetalas till HT.

§ 4 Leverans, HT:s rättigheter, UH:s ansvar för skada, m.m.

1. Leverans, montering och driftsättning sker på HT:s risk och bekostnad. Detta gäller även för tilläggstjänster, såsom leverans av uppdateringar, som parterna överenskommer under avtalstiden. UH ansvarar endast för försenad leverans om UH är ansvarig för förseningen. UH överlåter genom detta avtal samtliga rättigheter som UH har gentemot leverantören eller annan tredje man på grund av för sen leverans till HT, utom rätten till återbetalning av erlagd köpeskilling. Det åligger HT att tillvarata sina rättigheter gentemot leverantören utan oskäligt dröjsmål och att vid behov vidta nödvändiga juridiska åtgärder. Vid fel i varan äger § 9 tillämpning.

2. HT förbehålls rätten att häva avtalet och kräva skadestånd vid UH:s dröjsmål. En eventuell uppsägning från HT:s sida ska vara skriftlig.

3. UH är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om UH själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

4. Skada, som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av UH om denne varit normalt aktsam. UH ansvarar inte i något fall för indirekt skada, förlorad handelsvinst eller annan form av förlust i näringsverksamhet.

5. UH ska endast hållas ansvarig för bristande uppfyllelse enligt avtalet om skadan kunde förutses av UH. Vad som nu sagts äger dock inte tillämpning på skador för vilka UH ansvarar enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

§ 5 UH:s rätt att häva avtalet

UH äger häva detta avtal före leverans av hyresföremålet om UH:s rättigheter enligt detta avtal riskeras på grund av bristande betalningsförmåga hos HT. Denna rätt att häva avtalet gäller dock inte om HT inom skälig tid, i utbyte mot överlämnande av hyresföremålet, ställer säkerhet för HT:s förpliktelser enligt avtalet. Hävs avtalet, och detta beror på omständighet som HT svarar för, ska HT ersätta för UH uppkomna kostnader.

§ 6 Hyresbelopp, anpassning, betalningssätt, beräkning, moms

1. Hyresbeloppet är baserat på köpeskillingen vid tidpunkten för hyresansökan och med utgångspunkt i att hyresbeloppet betalas genom autogirering med kvartalsvis betalning i förskott. Begäran om förändrad betalningsintervall till månadsbetalning eller manuell faktura utan autogiro medför en kostnadsökning på hyresbeloppet om 1,5% av köpeskillingen årsvis.

2. Om HT är i dröjsmål med förfallna hyresbelopp enligt avtalet, ska alla delbetalningar som görs först avräknas mot kostnader, därefter mot utestående räntebelopp och slutligen mot det förfallna kapitalbeloppet.

3. Är era belopp förfallna till betalning avräknas erhållna inbetalningar i första hand mot den skuld som först förföll till betalning.

4. Till angivna avgifter och kostnader tillkommer i förekommande fall mervärdesskatt. Om mervärdesskattesatsen ändras enligt lag justeras detta i förhållande till förfallna hyresbelopp.

§ 7 Leveransgodkännande

1. Vid leverans ska HT undersöka hyresföremålet på sådant sätt som utgör god affärssed vid mottagande av gods. Sådan undersökning ska utföras noggrant och innefatta erforderliga kontroller av att föremålet inte på något sätt är behäftat med fel eller brist. HT ska omedelbart därefter, med användande av UH:s blankett, meddela UH huruvida leveransen godkänns eller ej. Eventuella fel eller brister ska utan dröjsmål meddelas UH skriftligen.

2. HT ska undersöka hyresföremålet med den noggrannhet som rimligen kan förväntas av HT. Är HT näringsidkare ska denne undersöka hyresföremålet i enlighet med handelsbruk eller sedvänja i den bransch där näringsidkaren verkar. Leveransgodkännandet får inte innehålla några uttalanden som inte är tillämpliga. Detta är särskilt viktigt då UH använder leveransgodkännandet som grund för att betala köpeskillingen till leverantören.

§ 8 Köpeavtal mellan UH och leverantören, rättigheter och skyldigheter vid fel på hyresföremålet, garantier

1. Beträffande leverans, leveranstid, garantitid, service och andra villkor som avser UH:s förvärv av hyresföremålet gäller de särskilda och allmänna bestämmelser som ingår i köpeavtalet mellan leverantören och UH eller, i avsaknad av sådana villkor, köplagen och/eller gällande branschsedvänja. Bland annat ska följande bestämmelser gälla avseende HT:s möjlighet att göra gällande fel eller brister i hyresföremålet gentemot leverantören av föremålet.

1.1 UH överlåter genom detta avtal, till HT, sin rätt att framställa krav på leverantören på grund av fel eller brist i hyresföremålet. UH har sålunda inget ansvar gentemot HT för hyresföremålet ifråga om fel och brist, dess kvalitet, prestanda och andra avvikelser från avtalet eller dess lämplighet för HT. I enlighet härmed får HT säga upp detta hyresavtal och/eller erhålla ersättning för under denna punkt avsedda fel och brister etc., endast om motsvarande rätt finns mot leverantören och i så fall endast i den utsträckning (inklusive ersättning för följdeffekter) som leverantören faktiskt fullgör sina förpliktelser. Eventuell reklamation beträffande hyresföremålet ska framställas hos leverantören. HT ska svara för UH:s samtliga kostnader i anledning av här avsedda reklamationer och krav, såsom exempelvis för juridiskt och tekniskt biträde och rättegångskostnader samt ska på UH:s begäran förskottera sådana beräknade kostnader.

1.2 HT är ensam ansvarig för alla skador som hyresföremålet kan vålla på person och egendom, även vad avser skada hos tredje man, samt ska hålla UH helt skadelös med anledning av eventuella krav i dylika hänseenden. Vad nu sagts gäller även vid transport av hyresföremålet till eller från HT.

1.3 Om leverantören och/eller tredje man utfärdat en garanti avseende hyresföremålet bestäms HT:s rättigheter av denna garanti, oavsett vad som stadgas i lag.

2. Det åligger HT att informera sig om villkoren för de eventuella garantier som omfattar hyresföremålet innan hyresavtalet undertecknas.

3. Har HT gjort gällande rättigheter eller framställt krav mot leverantören ska HT genast skriftligen meddela UH detta. UH ska löpande hållas informerad om HT:s kontakter med leverantören genom att tillställas samtlig relevant korrespondens.

4. Vid nedsättning av köpeskillingen eller vid hävning av köpeavtalet ska HT kräva att betalning erläggs till UH. Vid hävning av köpeavtalet får HT överlämna hyresföremålet till leverantören eller tredje man endast mot att köpeskillingen återbetalas till UH.

5. Vid hävning av köpeavtalet äger UH rätt att häva detta avtal.

6. HT som ansöker om att sluta ett hyresavtal rörande ett begagnat föremål informeras härmed uttryckligen om den generellt ökade risken för fel på begagnade föremål, och uppmanas att kontrollera föremålets skick och funktionsduglighet extra noga.

§ 9 Användning, kostnader reparationer, tillstånd

1. HT åtar sig att endast nyttja hyresföremålet för det överenskomna ändamålet och att på egen bekostnad väl vårda, underhålla och reparera hyresföremålet så att det ej försämras på sätt som inte beror på normal förslitning. HT svarar för drifts- och underhållskostnader, inklusive kostnader för nödvändiga reparationer och reservdelar. UH bär inget ansvar gentemot HT för hinder i nyttjandet av hyresföremålet. Detta gäller även då hindret inte vållas av HT såsom vid föreskrift i författning, myndighets beslut, brist på drivmedel eller reservdelar, fackliga stridsåtgärder, stöld, etc. Sådant hinder medför inte heller minskning av eller befrielse från HT:s förpliktelser enligt detta avtal.

2. HT åtar sig att inte överlämna hyresföremålet till tredje man, inklusive leverantören (jämför dock § 8 punkt 4 men 2. Hyresföremålet får lämnas till tredje man endast för utförande av reparationer, och då endast under den tid som är nödvändig. HT äger ej vidareuthyra hyresföremålet utan att först ha erhållit skriftlig tillåtelse av UH. En vägran från UH att medge vidareuthyrning av hyresföremålet ger inte HT rätt att häva avtalet. HT får heller inte utan UH:s skriftliga medgivande försälja eller på annat sätt överlåta hyresavtalet på annan eller genom avtal med annan förfoga över rätt till hyresföremålet (exempelvis genom pantsättning). Lämnar UH inte sitt medgivande enligt ovan har HT ändock inte rätt att häva avtalet.

3. HT är förpliktad att, på egen bekostnad, införskaffa och upprätthålla samtliga tillstånd från myndigheter och övriga tillstånd som krävs för att få använda hyresföremålet. HT ska följa alla lagar och förordningar samt tillverkarens och leverantörens föreskrifter och rekommendationer avseende hyresföremålet och dess användning.

§ 10 Meddelandeplikt, egendomsskydd

1. Hyresföremålet får ej flyttas från den överenskomna uppställningsplatsen utan UH:s föregående skriftliga godkännande. HT får inte heller förändra hyresföremålet utan UH:s föregående skriftliga godkännande. Komponenter som monterats på hyresföremålet blir automatiskt UH:s egendom.

2. HT äger ej rätt att införliva hyresföremålet med fast egendom på så sätt att UH:s äganderätt äventyras, exempelvis genom att hyresföremålet blir fast egendom. HT ska tillse att fastighetsägaren, om HT inte är fastighetsägaren, informeras om eventuella fasta installationer samt om HT:s avsikt att avinstallera dessa vid av avflytt.

3. UH eller UH:s uppdragstagare äger rätt att besikta och kontrollera hyresföremålet under normal arbetstid. UH äger rätt att påfordra att hyresföremålet på synlig plats ska märkas såsom tillhörande UH.

4. Skulle under hyrestiden rättslig åtgärd, såsom utmätning eller kvarstad, vidtas beträffande hyresföremålet är HT skyldig att för utmätningsförrättaren uppvisa sitt exemplar av hyresavtalet samt upplysa förrättaren om UH:s rätt till föremålet. HT är även skyldig att omedelbart skriftligen underrätta UH om den av utmätningsförrättaren vidtagna åtgärden. HT bär kostnaderna för de åtgärder som rör skyddet av UH:s rättigheter gentemot dylika ingripanden. Detta gäller dock inte om ingripandet förorsakats av UH. HT är även i övrigt skyldig att meddela UH om dennes rätt till hyresföremålet påverkas eller riskerar att påverkas negativt under avtalstiden.

§ 11 Avgifter, skatter, kostnader
HT ansvarar för betalning av samtliga skatter, avgifter och kostnader som är förknippade med hyresföremålet. Så länge hyresföremålet förblir i HT:s besittning ska HT hålla UH skadeslös mot alla krav av vilka slag de än må vara som framställs från tredje man, inklusive statliga myndigheter, som kan uppstå i anledning av hyresföremålets installation, användning eller äganderättsliga risker som följer av hyresföremålet.

§ 12 Risken för hyresföremålet
1. HT står faran för att hyresföremålet förloras, stjäls eller skadas från och med dagen då det levereras till HT till dess det återlämnas. HT står även faran för ett onormalt slitage på hyresföremålet. Skada eller förlust på hyresföremålet befriar inte HT från att betala hyran och i övrigt fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal.2. Ersättning som UH har erhållit på grund av förlust, stöld eller skada ska användas till att reparera respektive återanskaffa hyresföremålet eller, om hyresavtalet hävs, tillgodoräknas HT. Ett tillgodoräknande ska dock endast ske om ersättningen tillsammans med föremålets marknadsvärde överstiger det diskonterade nuvärde hyresföremålet skulle ha haft om det varit i avtalsmässigt skick (diskonterat i enlighet med § 13.3).

§ 13 Förlust av eller skada på hyresföremålet. Om någon omständighet enligt § 12 punkt 1 inträffar, åligger det HT att utan dröjsmål skriftligen underrätta UH därom.

1. HT är skyldig att genast skriftligen meddela UH om hyresföremålet helt eller delvis skadas, undergår onormal förslitning eller förloras. UH äger härvid rätt att begära säkerhet av HT för förfallna och återstående hyresavgifter och andra ersättningar enligt detta avtal. Vid förlust eller skada på hyresföremålet eller om HT av annan orsak ej kan bruka hyresföremålet, ska HT ändå fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal.

2. Om föremålet förloras eller helt förstörs är HT berättigad att säga upp hyresavtalet. Uppsägningen måste ske inom tre (3) veckor från det att HT har fått kännedom om att föremålet förstörts eller förlorats. Utnyttjar inte HT sin rätt att säga upp avtalet ska UH inom en skälig tidsfrist, antingen själv, på HT:s bekostnad, anskaffa ett ersättningsföremål, eller uppdra denna anskaffning åt HT. Anskaffar UH ett ersättningsföremål ska HT, om UH så kräver, i förskott betala kostnaderna för anskaffandet av ersättningsföremålet. Nekar HT till att betala i förskott eller till att motta ett ersättningsföremål eller vägrar HT att anskaffa ett ersättningsföremål, ska detta tolkas som en uppsägning av hyresavtalet från HT:s sida. Följden av uppsägning framgår av § 17.

3. I händelse av skada eller onormalt slitage på hyresföremålet – undantaget de fall då föremålet helt förstörts – är HT förpliktad att välja mellan att antingen:

a. på egen bekostnad låta tillverkaren eller en auktoriserad verkstad reparera hyres- föremålet och därigenom återställa hyresföremålet till avtalsmässigt skick; eller
b. säga upp hyresavtalet. Uppsägning ska ske inom tre (3) veckor från det att HT fick kännedom om skadan. Följden av uppsägning framgår av § 16. Reparationsuppdraget ska lämnas omedelbart efter det att skadan uppkommit, såvida HT inte utnyttjar sin rätt att säga upp avtalet. Om HT inte inom fyra (4) veckor från skadetillfället skriftligen kan visa att ett reparationsuppdrag lämnats avseende hyresföremålet, är UH berättigad att säga upp hyresavtalet. Följden av uppsägning framgår av § 17.

4. Består hyresföremålet av era delar och berörs bara vissa delar av skadan, slitaget eller förlusten, gäller för dessa delar ovanstående bestämmelser i motsvarande mån.

§ 14 Sakförsäkring, försäkringsersättningar och övriga ersättningar

1. I syfte att täcka de risker som HT ska ansvara för enligt § 13 punkt 1 ska hyresföremålet vara tillräckligt försäkrat genom en sakförsäkring – eller en elektronikförsäkring om hyresföremålet är ett elektroniskt föremål - under hela hyrestiden. Kostnaden för försäkringen ska bäras av HT.

2. HT kan teckna försäkring hos valfri försäkringsgivare. Därvid ska en självrisk på högst tjugofem (25) % av återanskaffningsvärdet avtalas, dock högst fyratusen (4 000) kronor. Intyg om att försäkring tecknats (i form av försäkringsbrev eller dylikt) ska snarast tillställas UH. På intyget ska samtliga relevanta försäkringsvillkor framgå, inklusive självriskens storlek.

3. Intygas inte tecknandet av en försäkring enligt punkterna 1 och 2 inom tjugoen (21) dagar från det att HT fått hyresföremålet i sin besittning äger UH, på HT:s bekostnad, låta hyresföremålet omfattas av UH:s ramförsäkring. För denna försäkring gäller bifogade ”Allmänna villkor för sakförsäkring”. För UH:s ramförsäkring är självrisken ettusenfemhundra (1 500) kronor per skada eller, vid försäkringsfall avseende radio-/ biltelefoner och kopieringsapparater där försäkringsbolaget bedömer att reparation ej ska ske, tjugofem (25) % av återanskaffningsvärdet. Självrisken ska bäras av HT.

4. Omfattas hyresföremålet av UH:s försäkring ska försäkringskostnaderna betalas i förskott per kalenderår. HT är dock berättigad att när som helst själv teckna försäkring, varvid UH vid bevis om tecknad försäkring ska återbetala i förskott betalda försäkringspremier från den tidpunkt då bevis om tecknad försäkring kommit UH tillhanda.

5. HT ska, om UH så kräver, inom tre (3) veckor från det att krav därom framställts, intyga att försäkring enligt punkterna 1 och 2 tecknats. UH kan även under avtalstiden kräva att HT tecknar försäkring som avses i punkterna 1 och 2. Om så sker ska förbetalda försäkringspremier återbetalas till HT i enlighet med vad som anges ovan.

6. HT överlåter härmed sina anspråk från försäkringsavtalet och mot en eventuell skadevållare till UH. Så länge UH inte meddelat HT att UH själv gör gällande dessa anspråk, är HT vid försäkringsfall förpliktad att på egen bekostnad göra anspråk gällande på uppdrag av UH och därvid begära betalning till UH. Självrisken ska alltid bäras av HT.

7. Erhållna försäkringsutbetalningar eller andra ersättningar ska UH använda respektive tillgodoräkna HT enligt § 13.2.

8. Om HT har bekostat reparation av en skada som försäkringsgivaren eller annan tredje man ska reglera är UH förpliktad att lämna ersättning som denne erhåller från försäkringsgivaren eller tredje man vidare till HT. UH har även rätt att överlåta skadeståndsanspråk som UH har rätt att framställa mot försäkringsgivaren eller annan tredje man till HT.

9. I övrigt gäller bifogade ”Allmänna villkor för sakförsäkring”.

§ 15 Följder av dröjsmål, förtida uppsägning

1. Vid försenad betalning skall en dröjsmålsränta debiteras med 2% per månad.2. UH äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande och återta hyresföremålet i följande fall:

a. om HT underlåtit att betala förfallen hyra under två (2) kvartal vid kvartalsbetalning, respektive två (2) månader vid månatlig betalning.
b. om HT genom att inte fullgöra förpliktelse i enlighet med detta avtal äventyrar UH:s äganderätt eller värdet därav, t.ex. genom vanvård av hyresföremålet eller vägran att låta UH besiktiga detsamma;
c. om HT inställer betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, blir försatt i konkurs eller träder i likvidation eller eljest av HT befinns vara på sådant obestånd, att det kan antas att hyran inte blir rätteligen erlagd; eller
d. om HT i övrigt åsidosätter bestämmelser i detta avtal av vikt för UH.

3. UH har rätt att så länge någon av grunderna för uppsägning enligt ovan föreligger säga upp avtalet och återta hyresföremålet. Därvid ska HT till UH betala samt- liga förfallna obetalda hyresavgifter jämte ränta därå enligt § 15.1 fram till tidpunkten för uppsägningen och samtliga kostnader i samband med återtagandet samt även ett skadestånd uppgående till dels hyresavgifterna för resterande hyrestid (beräknad från tidpunkten för uppsägningen) diskonterade till ett nuvärde efter en räntesats om nuvarande gällande avtalsränta minus fem (5) procent, dels i avtalet angivet restvärde eller om sådant ej finns angivet ett för föremålet skäligt marknadsvärde vid hyrestidens slut, diskonterat till nuvärde på samma sätt som anges ovan. Från UH:s fordran på HT avräknas vad UH erhåller vid försäljning av föremålet, efter avdrag av samtliga renoverings- och försäljningskostnader.

§ 16 Rätt till förtida uppsägning i övrigt

1. UH har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, återta hyresföremålet och kräva skadestånd (beräknat i enlighet med § 15.3) även i följande fall:

a. om HT vid ingåendet av avtalet lämnat oriktiga uppgifter eller har förtigit fakta och det därför inte kan krävas att UH ska fullgöra avtalet;
b. om HT, trots begäran om rättelse, bryter mot väsentliga förpliktelser i detta avtal;
c. om HT, trots att HT givits en skälig tidsfrist för åtgärd, inte åtgärdar skador som uppkommit på grund av väsentliga brott mot detta avtal; eller
d. om HT, efter krav därom framställts, inte tecknar försäkring eller inte i enlighet med § 14.5 uppvisar intyg på att försäkring tecknats, trots att HT givits en skälig tidsfrist därtill.

2. UH äger även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande, återta hyresföremålet och kräva skadestånd enligt ovan om det hos HT eller hos HT:s personligt ansvarig bolagsman inträffar omständigheter som riskerar eller försvårar genomdrivandet av UH:s rättigheter enligt detta avtal på sådant sätt att det inte kan begäras att avtalet ska upprätthållas. Detsamma gäller om HT eller hos HT personligt ansvarig bolagsman flyttar sitt säte respektive sitt hemvist utanför Sverige.

§ 17 Följder av avtalets förtida uppsägning

1. Sägs avtalet upp i enlighet med § 15 eller § 16 ska HT till UH betala samtliga förfallna obetalda hyresavgifter jämte ränta därå fram till tidpunkten för betalningen. Därutöver ska HT till UH erlägga en avgift uppgående till hyresavgifterna för resterande hyrestid (beräknade från tidpunkten för uppsägningen och diskonterade i enlighet med § 17.3). Från UH:s fordran på HT ska göras avräkningar i enlighet med vad som anges i § 13.2, 14.7 och 14.8. UH:s krav förfaller till betalning vid UH:s mottagande av uppsägningen. HT ska anses vara i dröjsmål om betalning inte sker inom 30 dagar från mottagande av uppsägningen.

2. Vid avtalets upphörande (oavsett skälet därtill) ska hyresföremålet utan dröjsmål av HT, på dennes bekostnad och risk, levereras till av UH angiven adress. UH äger rätt att, på HT:s bekostnad, återta hyresföremålet om det inte återlämnas utan dröjsmål.

3. Med undantag för fall av förtida uppsägning av avtalet i enlighet med § 15 ansvarar HT för att hyresföremålet inte återlämnas i sämre skick än vad som föranleds av normal förslitning. UH äger därvid rätt att återställa hyresföremålet till normalt skick på HT:s bekostnad. Detta gäller dock inte om kostnaden för återställande är högre än den värdeminskning som träffat föremålet på grund av att det är i sämre skick än vad som föranleds av normal förslitning. HT:s uppgifter eller data på hyresföremålet som är synligt ska avlägsnas professionellt på sådant sätt att de inte kan återskapas av tredje man. 4. För det fall HT underlåter att återlämna hyresföremålet till UH ska UH äga rätt till ersättning för den extra tid HT haft föremålet i sin besittning med en summa motsvarande en trettiondel (1/30) av hyran (per månad) multiplicerat med det antal extra dagar HT haft föremålet i sin besittning.

5. UH förbehåller sig rätten att göra gällande ytterligare skada om hyresföremålet ej återlämnas i enlighet med vad som anges ovan.

§ 18 HT:s död(Gäller endast om HT är en fysisk person.)

Avlider HT är dennes dödsbo berättigat att säga upp avtalet till upphörande vid slutet av en betalningsperiod. Följden av uppsägning framgår av § 17.

§ 19 Avtalstid

1. Detta avtal löper från dagen för leverans av hyresföremålet och upphör efter det antal månader som anges på detta avtals första sida, räknat från och med startdagen. Avtalet kan, utöver vad som annars anges i detta avtal, sägas upp av endera parten, med iakttagande av en uppsägningstid om tre månader, tidigast till slutet av ordinarie hyrestid. Se första sidan och § 3 avseende avtal som löper på 36, respektive 42 månader.

2. Om ingen av parterna säger upp avtalet till upphörande vid den ordinarie hyrestidens utgång förlängs avtalet automatiskt med tolv (12) månader i taget på oförändrade villkor till dess uppsägning sker till slutet av en betalningsperiod med iakttagande av tre månaders uppsägningstid.

3. HT äger inte rätt att förvärva hyresföremålet vid hyrestidens slut.

4. Sägs avtalet upp i enlighet med punkten 1 eller 2 ska hyresföremålet återlämnas till UH då avtalet upphör. För återlämnandet gäller bestämmelserna i § 17.2 och 17.3. Lämnas inte hyresföremålet tillbaka i avtalsmässigt skick och är föremålets marknadsvärde därför lägre än det pris UH skulle ha fått för föremålet om det hade varit i avtalsenligt skick, ska HT ersätta UH mellanskillnaden.

5. För det fall HT underlåter att i tid återlämna hyresföremålet till UH ska UH äga rätt till ersättning för den extra tid HT haft föremålet i sin besittning med en summa motsvarande en trettiondel (1/30) av hyran (per månad) multiplicerat med det antal extra dagar HT haft föremålet i sin besittning. Bär HT ansvaret för att hyresföremålet inte återlämnas i tid ska HT ersätta UH för kostnaderna för hämtning av hyresföremålet samt andra skador orsakade av förseningen.

6. Har UH uppställt en tidsfrist för HT avseende återlämnandet enligt punkten 5, mening 1, med anvisning om att UH efter fristens utgång inte kommer ta emot hyresföremålet utan kommer begära skadestånd, är UH berättigad att som en del av sin skada göra gällande det marknadsvärde som hyresföremålet skulle ha haft i ett avtalsmässigt skick vid fristens utgång. Under tiden från avtalets slutdatum till fristens utgång har UH de rättigheter som anges i punkten 6.

§ 20 Överlåtelse av avtalet, tillgodoräknande, retentionsrätt:

1. UH äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal. Sådan överlåtelse ska inte innebära några juridiska eller ekonomiska nackdelar för HT. Underrättas HT om en genomförd överlåtelse är denne förpliktad att skriftligen till förvärvaren bekräfta mottagandet av en sådan underrättelse inom tio (10) dagar.

2. Till säkerhet för förvärvarens intressen i händelse av UH:s obestånd förbinder sig HT att ingå hyresavtal med förvärvaren på samma villkor som HT ingått avtal med UH. HT ska därvid inte missgynnas ekonomiskt av partsbytet.

3. HT får ej överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan UH:s föregående skriftliga godkännande.

4. HT får genom kvittning tillgodoräkna sig endast de fordringar gentemot UH som är ostridiga eller rättsligt avgjorda. HT får endast göra gällande retentionsrätt om HT:s fordran grundar sig på detta hyresavtal.

§ 21 Insyn i balansräkning, information
Vid anskaffningsvärden överstigande fyrahundratusen (400 000) kronor är HT förpliktad att årligen till UH eller till annan rättighetsinnehavare sända sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse, samt, på begäran, lämna ytterligare information om sina finansiella förhållanden.

§ 22 Behandling av personuppgifter (Gäller endast om HT är en fysisk person.)

1. UH registrerar och behandlar HTs personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. De personuppgifter som kan komma att behandlas är personuppgifter, inklusive känsliga personuppgifter, som HT lämnar i samband med ingåendet av detta avtal eller av annan anledning. Personuppgifterna behandlas av UH för administration av hyresavtalet, som underlag för marknads- och kundanalyser, för affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt för riskhantering. Personuppgifterna kan också användas för marknadsföringsändamål. Behandling av personuppgifter kan ske hos andra bolag inom Grenkekoncernen och även hos andra bolag som koncernen samarbetar med. Samarbetspartners har inte tillstånd att använda HTs personuppgifter för andra syften än UHs. Personuppgifter kan komma att sparas eller sändas vidare till UH:s avtalsparter inom EU för att till dem ge information rörande t.ex. bedömning av kreditvärdigheten hos fysiska personer. Sådana avtalsparter är framförallt kreditinstitut samt kreditkorts- och leasingföretag. Därutöver kan upplysningar lämnas till handels- och telekommunikationsföretag och andra företag som utför tjänster och leveranser mot kredit. Genom att godkänna dessa allmänna villkor, eller andra villkor, samtycker HT även till UHs behandling av HTs personuppgifter som den beskrivits ovan. I viss utsträckning är registrering och behandling av personuppgifter nödvändig även om HT inte lämnar sitt samtycke. Det kan exempelvis vara nödvändigt för att UH ska kunna fullgöra avtal och sina skyldigheter under lag.

2. Om HT gratis vill få information om vilka av hans eller hennes personuppgifter som behandlas och hur dessa används av UH eller andra företag i anledning av detta avtal, kan HT, en gång per kalenderår, skriftligen begära detta hos Grenkeleasing AB. HT har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken på ovanstående adress.

§ 23 Meddelanden

1. Har UH tillställt HT ett meddelande, som rör detta hyresavtal, till den adress HT angett till UH, ska meddelandet anses ha nått HT senast på den sjunde dagen efter avsändandet. Har meddelandet skickats per fax, ska det anses ha kommit HT tillhanda senast 24 timmar efter avsändandet, lördagar, söndagar och helgdagar oräknade.

2. HT är skyldig att underrätta UH om adressändring. Intill dess HT meddelat UH ny adress gäller HT:s tidigare angivna postadress och telefax som rätt adress.

§ 24 Tvister
Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna avtalsvillkor ska avgöras i första instans av tingsrätten i [Stockholm/Göteborg].

§ 25 Svenskrätt
Svensk materiell rätt ska gälla för dessa allmänna avtalsvillkor.

§ 26 Skriftliga ändringar
Detta hyresavtal innehåller allt vad som avtalats mellan parterna. Muntliga överenskommelser om ändringar eller tillägg är inte giltiga utan måste för att vara gällande ske skriftligen och undertecknas av båda parter.