Försäkringsvillkor

Villkoren för Ingram Leasings sakförsäkring

A. Allmänt

Omfattas försäkringsföremålet av Grenkeleasing AB:s (nedan Grenkeleasing) ramförsäkring, gäller nedanstående bestämmelser:
2. Försäkringsskyddet består av, vid försäkringsfall, kostnaden för reparation av föremålet, alternativt, om föremålet enligt Grenkeleasings bedömning inte går att reparera (totalskada), kostnaden för anskaffande av ett – relaterat till dagen för skadans inträffande – likvärdigt ersättningsföremål.

3. Försäkringen erbjuder bara subsidiärt försäkringsskydd, det vill säga den ger bara ersättning när annan ersättning inte kan uppbäras.

4. Självrisken för kunden utgör ettusenfemhundra (1 500) kronor per uppkommen skada.

B. Försäkringens omfattning och ansvarsbegränsningar

1. Försäkringsgivaren kompenserar för materiella skador på de försäkrade föremålen orsakade av oväntade händelser som inte kunnat förutses i tid av kunden och för förlust av de försäkrade föremålen genom stöld, inbrott, rån eller plundring.

Ersättning lämnas vid skada eller förstörelse (sakskada), orsakad framför allt genom a. hanteringsfel, vårdslöshet; b. strömspikar, induktion, kortslutning;

c. brand, blixtnedslag, explosion eller implosion (inklusive skada förorsakat genom brandbekämpning, nedrivning, avlägsnande eller förlust på grund av sådana händelser);d. vatten, fukt, översvämningar;

e. uppsåt av tredje man, sabotage, vandalism; f. force majeure; g. felaktig konstruktion, felaktigt material eller felaktigt utförande.

2. Skador på elektroniska komponenter (delar) i det försäkrade föremålet ersätts om en försäkrad extern risk hade påvisbar effekt på antingen enbart den utbytbara enheten (i händelse av reparation, en enhet som normalt skulle ersättas), eller på det försäkrade föremålet som helhet. Ifall det inte är möjligt att styrka detta räcker det att med överväldigande sannolikhet visa att skadan är hänförlig till sådan påverkan av en extern risk som omfattas av försäkringen. Följdskador avseende andra utbytbara enheter skall ersättas.

3. Såvida inte annat avtalats ersätter försäkringsgivaren enbart skador på rör (t.ex. bildrör, högfrekvensrör, röntgenrör, laserrör) och mellanliggande bildbärare (t.ex. selemiumtrummor) för det fall skadan orsakats av a. brand, blixtnedslag, explosion och endast om dessa risker är ersättningsgilla enligt en brandförsäkring;

b. inbrott, rån, skadegörelse och om dessa är risker är ersättningsgilla genom hem- eller stöldförsäkring; c. Vattenskada och endast i den utsträckning denna risk är ersättningsgill genom en Vattenskadeförsäkring.

Punkterna 4 och 5 påverkas inte

4. Oavsett om det finns några sammanhängande skadeorsaker, kommer försäkringsgivaren inte kompensera eventuella förluster a. som uppsåtligen orsakats av kunden; b. uppstått till följd av krig av något slag eller inhemska upplopp;

c. beror på grund av kärnenergi, d. som beror på normal eller för tidig förslitning under drift eller på grund av föremålets åldrande, dock ersätts följdskador på efterföljande ersättningsenheter.

5. Kan inte förekomsten av någon av skadeorsakerna 4 b) – d) styrkas räcker det att med överväldigande sannolikhet visa att skadan är hänförlig till påverkan av den aktuella orsaken.

C. Försäkrad utrustning/ oförsäkrad utrustning

1. Följande föremål/ utrustning, också angivna i avtalet för användning av föremålet, är försäkrade: a. apparater och anläggningar inom informations-, kommunikations- och medicinsk teknik;

b. annan elektroteknik eller elektronisk anläggning och utrustning; c. maskinanläggning och annan teknisk anläggning avsedd för byggteknik och transportteknik. d. kontorsutrustning. e. Mjukvara.

2. Om inte annat avtalats, är data (maskinläsbar information) endast försäkrad om de behövs för den grundläggande funktionen av det försäkrade föremål (systemdata från operativsystem).

3. Föremål i motorfordon
På grund av den höga risken för stöld är föremål, som förvaras i motorfordon, enbart försäkrade ifall fordonet är ordentligt låst samt att föremålet antingen är fast installerat i fordonet eller är väl dolt i ett låst handskfack eller bagageutrymme när fordonet lämnats.

4. Följande omfattas inte av försäkringsskyddet: a. tillbehör, förbrukningsvaror och arbetsmaterial, t.ex. framkallningsvätskor, reagenser, toner, kylnings- och släckmedel, färgband, filmer, video- och ljud- bärare, foliekombinationer, behandlat papper, skriftmedier, gitterskivor, pipetter, engångskyvetter, provrör; b. alla sorters verktyg, t.ex. borrar, skärare/ kvarnar/fräsar; c. andra delar som erfarenhetsmässigt måste ersättas era gånger under det försäkrade objektets livstid, t.ex. säkringar, ljuskällor, icke laddningsbara batterier, filtermassor och filterinsatser;

d. - Underhållskostnader som faller inom ramen för normalt underhåll utgör inte ersättningsbar skada. Detta gäller särskilt kostnader för byte av komponenter, moduler och delar, såvida kostnaderna inte bevisligen orsakats av en händelse som normalt täcks av försäkringen. Som underhåll enligt denna klausul klassas följande arbeten: säkerhetskontroll- förebyggande service- undanröjande av störningar på grund av ålder- undanröjande av störningar, respektive skador, som uppstått på grund av normal drift, utan extern påverkan.

D. Försäkringsort

För föremål som installerats för stationär användning utgör sätet för kundens verksamhet, som det angivits i avtalet för föremålets användning, också försäkringsorten, förutsatt att inget annat avtalats. Träffas inte föremålet av beskrivningen i den förra meningen är försäkringen global.

E. Försäkringsfall/ skyldigheter

1. Kunden skall utan dröjsmål anmäla inträffade skador till Grenkeleasing och därvid begära blankett för skadeanmälan.

2. - Skadeanmälan ska innehålla följande:

-kundens namn och adress

-avtalsnummer

-tid och plats för skadan

-detaljerad beskrivning av händelsen/ skadeförloppet

-antalet skadade föremål

-detaljerad beskrivning av varje individuellt föremål

-typ av skada

a. Vid partiell skada: kostnadsuppskattning för reparation av det skadade föremålet;

b. Vid totalskada: beteckningen “Totalskada/ förlust”;

c. Om försäkringsfallet beror på uppsåt från tredje man (till exempel stöld) eller har uppstått på grund av brand måste kunden, utan dröjsmål, göra en polisanmälan hos ansvarig polismyndighet. Vid skadeanmälan skall den aktuella polismyndighetens adress samt eventuellt mål- och diarienummer anges.

3. Förvaringsskadade delar måste lagras respektive skademönstret hållas oförändrat till dess försäkringsgivaren eller Grenkeleasing antingen har inspekterat skadorna, uttryckligen avstått inspektion eller ersatt skadan.

4. Sen skadeanmälan
För det fall kunden inte omedelbart gör en anmälan efter att ha fått kännedom om skadefallet eller inte gör det i enlighet med punkterna E.1. och 2 ovan och om Grenkeleasing inte på något annat sätt informerats om dess förekomst kommer rätten till försäkringsersättning att förfalla.

F. Betalning av försäkringspremie/ Grenkeleasing uppsägning m.m.

1. Kundens förpliktelse att betala försäkringspremierna och försäkringspremiernas förfallodagar anges i avtalet som reglerar föremålets användning samt i Grenkeleasings accept. I enlighet med villkoren i avtalet som reglerar föremålets användning har kunden rätt att teckna en försäkring med en försäkringsgivare som kunden själv väljer.

2. Rätten till att begära försäkringsersättning skall inte gälla om den första försäkringspremien inte har betalats vid den tidpunkt då försäkringsfallet inträffar.

3. I händelse av att försäkringspremierna inte betalas i tid, har Grenkeleasing rätt att begära att betalning sker inom två veckor. Förfaller tvåveckorsfris-ten utan att betalning sker har Grenkeleasing rätt att säga upp försäkringen avseende föremålet utan ytterligare påminnelse, förutsatt att kunden, vid framställningen om tvåveckorsfristen, informerades om att så kan komma att ske. Inträffar ett försäkringsfall efter att Grenkeleasing sagt upp en försäkring på sätt som anges i denna punkt har kunden inte rätt till ersättning från försäkringen.

4. Utan hinder av ovan nämnda villkor, har Grenkeleasing rätt att begära att kunden på egen hand tecknar en försäkring för det aktuella föremålet i enlighet med avtalet som reglerar föremålets användning.

G. Slutbestämmelser

1. I enlighet med avtalet som reglerar föremålets användning är en kund som på egen hand tecknar föresäkring för ett föremål skyldig att på Grenkeleasings begäran låta sin försäkringsgivare utfärda ett Försäkringsintyg för leasingföretag till förmån för Grenkeleasing. Så länge kunden inte överlämnat sådant säkerhetsintyg till Grenkeleasing, äger Grenkeleasing rätten att inkludera föremålet inom ramen för sin egendomsförsäkring, i vilket fall ovanstående villkor gäller. Någon skyldighet för Grenkeleasing att inkludera föremålet inom ramen för sin egendomsförsäkring föreligger dock ej.

2. Försäkringsbrev kommer inte att ställas ut till sådan enskild kund som för föremål för denna ramförsäkring.

3. Förekomsten av ett försäkringsfall befriar inte kunden från kundens åtaganden i avtalet som reglerar föremålets användning.

4. Handläggningen av ett försäkringsfall skall ske i enlighet med villkoren i avtalet.

5. Parterna har inte ingått några muntliga sidoöverenskommelser.